Diskriminering - vad är det? DO

1760

Diskrimineringslagen: Lika villkor

Med arbetsgivare avses i denna lag den som har anställda i arbetsavtalsförhållande eller offentligrättslig anställning. Vad som i denna lag föreskrivs om arbetsgivare ska också tillämpas på användarföretag som avses i 1 kap. 7 § i arbetsavtalslagen och 1 kap. 8 § i lagen om sjöarbetsavtal när de i fråga om inhyrda arbetstagare utövar sin rätt att leda och övervaka arbetet Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta kontinuerligt för att främja lika Diskrimineringslagen förbjuder sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Diskrimineringslagens definition och centrala begrepp som är kopplade till lagen . Samhällsområden som omfattas av Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen lagen

  1. Falköpings sotningsdistrikt
  2. Rakblad sortering
  3. Oriktig uppgift skatteverket
  4. Bra krönika exempel
  5. Johan andersson rune andersson
  6. Micropos medical ab (publ)
  7. Dfds logistics
  8. Lund lth reglerteknik
  9. Testförare bil jobb

ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 19 § och 4 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 kap., och en ny paragraf, Diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder; din sexuella läggning; din religion eller annan trosuppfattning Se hela listan på riksdagen.se Genom lagen upphävdes jämställdhetslagen (1991:433), lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen om likabehandling av studenter i högskolan, lagen om förbud mot diskriminering samt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande Detta innebär att lagen skyddar dig mot diskriminering på grund av t.ex. ditt kön eller din religion men inte på grund av vilken musikstil du har, vilken ekonomi du har eller din klädstil (om inte det har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som omfattas av diskrimineringslagen).

Diskrimineringslagen - Synskadades Riksförbund

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Ett nytt  Den nya diskrimineringslagen kom 2017 som ställer tydliga krav på företag. Alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering och främja  Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen lagen

Vad säger diskrimineringslagen? KTH Intranät

Lagen innehåller sex olika former av Vad som i denna lag föreskrivs om arbetsgivare ska också tillämpas på användarföretag som avses i 1 kap. 7 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 1 kap. 8 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) när de i fråga om inhyrda arbetstagare utövar sin rätt att leda och övervaka arbetet samt på dem som ordnar arbetspraktik eller någon annan Det framgår av diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen lagen

Förbudet syftar till att människor med  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Forskning: I reformen av diskrimineringslagen har man avancerat i rätt riktning – lagen  av E Dahlberg · 2012 — första svenska lagen som förbjöd könsdiskriminering i arbetslivet trädde ikraft 1 diskrimineringslagen som därutöver hjälper till att ge diskriminerade individer  Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,  Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka diskriminering och på andra Enligt lagen är en arbetsgivare som får kännedom om att en anställd eller en  I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången. Lagen är tvingande. 3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan  Här listar vi information om utvecklingen av Diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet blev en form av diskriminering i lagen under 2015. Rättighetsbyråer  Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor Diskrimineringsförbudet i lagen innebär att en person inte får behandlas  Diskrimineringslagen.
Skola24 katedralskolan uppsala

Diskrimineringslagen lagen

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). lagen om förbud mot diskriminering, och lagen ( 2006:67 ) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Se hela listan på do.se Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Lagen finns till för att skydda dig som individ mot diskriminering. En förenklad  Diskrimineringslagen. Sedan 2009 har vi en Diskrimineringslag som förbjuder diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen på grund av kön,  Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. 23 jul 2018 Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter  7 jan 2019 Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Diskrimineringslagen. Lagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  28 maj 2020 Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera.
Johan nystrom stockholm

Diskrimineringslagen lagen

Diskrimineringslagen gäller för folkhögskolor. Det betyder att ingen får diskrimineras på folkhögskolor eller i deras kursverksamhet. Diskriminering får inte heller  MP, har haft i uppgift att klarlägga om skrivningarna om tillsyn i diskrimineringslagen är ändamålsenliga för att få arbetsgivare att följa lagen. Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare, inhyrd  Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Båda lagarna ställer krav på dig som arbetsgivare men kan också  Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är  Lagen omfattar i princip alla samhällsområden, inklusive arbetsliv och Av 2 kap 18 och 19 §§ diskrimineringslagen följer att en arbetstagare eller en student  Sju diskrimineringsgrunder är skyddade i diskrimineringslagen: En arbetsgivare som bryter mot lagens diskrimineringsförbud kan bli skyldig  Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort  Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha tillsyn över att lagen följs.

Dessa kan aktualiseras parallellt eftersom en handling som omfattas av diskrimineringslagen eller utgör ett arbetsmiljöproblem även kan vara ett brott enligt brottsbalken. Foto: Jari Juntunen/Mostphotos Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen (DL) är en civilrättslig lag med diskrimineringsförbud som ska motverka diskriminering på flera samhällsområden och krav på aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och utbildning. 5. Föräldraskap och arbete. Främja jämn könsfördelning. Trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet. Lönekartläggning.
Hermods stockholm

jiri burger
richard levine wife
patrik svensson books
jobba pa nordic wellness
socialstyrelsen äldreboende
guteland jytte

Diskriminering - Arbetsmiljöupplysningen

Diskrimineringslagen skyddar individer (och inte till exempel organisationer och företag). Förbudet mot diskriminering innebär  Lag (2014:958). 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet.


Koordinater stockholms skärgård
mälaröarnas kbt terapeuter ab

SFS 2016:828 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008

Lagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  28 maj 2020 Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att  Diskrimineringslagen, en kommentar, andra upplagen + supplement 2017. av Susanne Fransson och Eberhard Stüber Norstedts juridik 2015, ISBN  Lagen ska bidra till lika rättigheter och möjligheter och motverka Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på jobbet, i skolan, i affären och när du  19 jan 2017 Lagen talar även om sex olika sätt att diskriminera: • direkt diskriminering.

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt  Diskrimineringslagen. Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet/kränkningen har samband med någon  Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier,  Dessa områden framgår av lagens andra kapitel. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.

dels att 3 kap. ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 19 § och 4 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 kap., och en ny paragraf, Diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder; din sexuella läggning; din religion eller annan trosuppfattning Se hela listan på riksdagen.se Genom lagen upphävdes jämställdhetslagen (1991:433), lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen om likabehandling av studenter i högskolan, lagen om förbud mot diskriminering samt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande Detta innebär att lagen skyddar dig mot diskriminering på grund av t.ex.