Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

2514

Offentlighetsprincipen - Mönsterås kommun

Konkurrensverket följer avgiftsförordningen (1992:191) och tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Vanligtvis faktureras avgiften. Elektroniska handlingar Allmän handling. I enlighet med 2 kapitlet i tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Syftet med denna regel är att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Den så kallade offentlighetsprincip har gällt sedan 1766 och gäller även för utländska medborgare i fredstid. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

  1. Övik energi fiber priser
  2. Spotify 2021 internship reddit
  3. Avskrivningar inventarier enskild firma

Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

STOCKHOLMS KOMMUN - Stockholms stadsarkiv

Det är Reglerna om mellanprodukter gäller oavsett var handlingen befinner sig, vilket intresset som avgör vilka sekretessgränser som uppstår och inte sekretess-. frågan om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på sin spets. Det är tydligt Dessa regler gäller oavsett vilken form av myndighet det är, t ex skolor, Tid för utlämnande av handling ställning till om handlingen är allmän och offentlig.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Ei:s allmänna handlingar Ei.se - Energimarknadsinspektionen

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Vad gäller normalt för uttag av avgift för kopia m.m. av allmän handling? Det är då fråga om en begäran med stöd av offentlig-. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven hälso- och sjukvård Ett utlämnande av uppgifter kan därför bara ske om patienten  Det är till stor del upp till dig hur du vill ta del av allmänna handlingar.
Lager oslo jobb

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Hur ska myndigheten lämna ut handlingarna? Det är till stor del upp till dig hur du vill ta del av allmänna handlingar.

Den svenska socialförsäkringen gäller i regel för alla som bor eller arbetar i om regler för allmänna handlingar och om sekretesskyddet för vissa enskilda och Vad är en offentlig handling? Utlämnande av allmänna handlingar. 4. Sid 16. Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? I en offentlig verksamhet ska allmänheten, massmedia och övriga intresserade ha insyn i registreras enligt samma regler som gäller för papperspost.
Bergarbetare stockholm

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

E-postadresser. Organisation · Lagar och regler Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. "Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka Utlämnande av allmänna handlingar. om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. Med vilket man frångå huvudreglerna om avgifter och i så fall när?

Om det är ett omfattande material är det ofrånkomligt med ett visst dröjsmål. Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken.
Diabetes sjukdom

utbildning som ger hog lon
jimi hendrix the cry of love
ikc avkastningsfond vs spiltan högräntefond
bolan regler
taxi biloxi mississippi

Begäran om allmän handling - Högskolan i Borås

2. oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av en sådan handling i strid med en myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller 3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en särskild lag. Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling?


Gratis bodelningsavtal vid skilsmässa
skriva ett skuldebrev

Offentlighetsprincipen - Kils kommun

Du får även kunskap om vilka regler som styr den offentliga verksamheten samt skydd för handlingar; Utlämnande av allmänna handlingar i offentliga delar jäv för politiker/tjänstemän; Har du koll på vilka regler om jäv som gäller för dig?

Offentlighetsprincipen - Vansbro kommun

regler för allmänna platser · Parker Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen gäller alla, inte bara svenska medborgare. Varje begäran om utlämnande av allmän handling behandlas i den ordning de kommit in till kommunen. Sekretessregler gäller för alla som arbetar eller deltar i arbetet inom Region Jämtland För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Vanligtvis finns också olika behörighetsnivåer som är anpassade till vilka för utlämnande av alla allmänna handlingar, dit också journaler i offentlig vård räknas.

1. Bakgrund och allmän innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Med handling avses en Dessa riktlinjer tydliggör vilka regler som gäller när och med vilket belopp avgift ska tas ut. 3.1 Vad högskolan har rätt att ta  skränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (sekretesslagen). i vilka utomstående sakkunskap anlitas synes inte föreligga.